Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 1. Condiţiile generale de participare la concurs:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţiile specifice de participare la concurs:
 1.   Consilier gr.IA, poziția 3: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor economice; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect.
 2. Consilier gr.IA, poziția 6: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-expert achizitii publice.
 3. Consilier gr. IA, poziția 7 : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect; Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Iasi, judetul Iasi.
 4. Consilier gr.IA, poziția 8: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect; Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Dolj, judetul Dolj, localitate Craiova.
 5. Consilier gr.IA, poziția 9: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs manager proiect;Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Cluj, judetul Cluj, localitate Cluj-Napoca.
 6. Consilier gr.IA, poziția 10: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul inginerie civila, specializarea constructii civile, industriale si agricole; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani;absolvent curs-manager proiect
 7. Consilier gr.IA, poziția 11: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti aplicate, specializarea inginerie medicala/bioinginerie/echipamente si sisteme medicale; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani;
 8. Consilier gr.IA, poziția 12: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul sanatate-specializarea medicina;vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs management sanitar si curs manager proiect.

 

anunt privind scoaterea la concurs- depart.presed rezultate selectie dosare 16.11.2018 Rezultate proba scrisa Rezultatul contestatiilor la proba scrisa Rezultat proba interviu Rezultare finale
Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea  funcţiilor contractuale temporar vacante în cadrul Departamentului pentru pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene,  după cum urmează :
 1. 1 post șef serviciu, contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, până la data de 08.2019
 2. 5 posturi consilier I A, contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, până la data de 08.2019
 3. 3 posturi consilier II, contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, până la data de 08.2019
 4. 3 posturi consilier I, contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, până la data de 08.2019
 5. 3 posturi consilier debutant, contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, până la data de 08.2019
anunt privind scoaterea la concurs- depart.presed cerere tip AFISARE-REZULTATE-SELECTIE-DOSARE rezultat contestatie selectie dosare ANUNŢ-REZULTATE-PROBA-SCRISA Afisare rezultat contestație la proba scrisă ANUNŢ-REZULTATE-INTERVIU RAPORT FINAL

Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 1. Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale
 2. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
 3. Centrul operativ pentru situații de urgență

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

 1. Inspecția Sanitară de stat. Compartiment inspecția furnizorilor de servicii medicale

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

 1. Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale
 2. post aferent functiei publice de executie:consilier clasa I, grad profesional principal
 3. Serviciul audit public
 4. post aferent functiei publice de executie:consilier clasa I, grad profesional principal
 5. Direcția generală economică

1.post aferent functiei publice de executie:consilier  clasa I, grad profesional principal

ANUNTexamen promovare

formular inscriere la examen (pdf)

formular inscriere la examen (word)

 

Anunt concurs

Bibliografie concurs

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Rezultatul contestațiilor depuse ca urmare a studierii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Respingere dosar Petrisor Daniela Hortenzia

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de manager general de SAJ

Rezultatul contestatiilor depuse ca urmare a testului de verificare

Repartizarea candidatilor la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba interviului pentru concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-llfov

Proces verbal privind rezultatul contestaţiilor depuse ca urmare a rezultatului final la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulantă Bucuresti-llfov

Potrivit alin. 3 al art. 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 611/2017 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, candidatii vor depune  la dosarul de concurs proiectul de management, dupa cum urmeaza;

(3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel:

    – fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris;

    – cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului”