Autorizația pentru operațiunile de punere în liberă circulație sau export de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope se eliberează pe baza următoarelor documente:

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;

    b) actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

    c) autorizația de funcționare, care poate fi de fabricație sau de distribuție angro și comercializare;

    d) autorizația pentru operațiuni cu plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, eliberată conform art. 8, 10 sau 12;

    e) autorizația pentru activitate de import și/sau de export eliberată de Agenția Națională a Medicamentului, pentru operațiuni cu alte țări decât cele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European;

    f) cazierul judiciar al persoanei responsabile cu operațiunile de import/export;

    g) factura furnizorului extern;

    h) autorizația de import emisă de autoritatea competentă din țara importatoare, după caz.