Concurs manager - Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică pentru Spitalul Municipal Turda, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, aprobat prin dispoziția nr. 174/28.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Turda. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 12-16, în perioada 15 aprilie 2024 - 26 aprilie 2024. Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele criterii: a) cunosc limba română, scris și vorbit; b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico - financiar sau juridic; c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează: 1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie va fi în data de 15 aprilie 2024 ora 09:00. - rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Spitalului Municipal Turda care organizează concursul de ocupare a funcției de manager și concomitent se publică pe pagina de internet a acestuia în data de 15 aprilie 2024 ora 12:00. 2) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura la data de 24 aprilie 2024 ora 09:00.

Share this page